Giới thiệu

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp (CARES) là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (HUA). Trung tâm hoạt động phi lợi nhuận trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ khác.

 Mục đích hoạt động chủ yếu của Trung tâm là giúp đỡ người nông dân nâng cao trình độ sản xuất, tăng năng suất cây trồng, khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động được Trung tâm ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ giúp đỡ những người dân nghèo, đặc biệt là những người sống ở các vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ mới liên quan đến hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo phương châm không vụ lợi, không kinh doanh, hợp tác trực tiếp với hộ, nhóm hộ và cộng đồng địa phương. Thông tin tư vấn nghiệp vụ về khoa học công nghệ và tổ chức quản lý các lĩnh vực có liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nông nghiệp. Tham gia phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hợp tác quốc tế về KHCN và quản lý thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của trung tâm.

Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu chính của Trung tâm là:

 • Sinh thái học nông nghiệp
 • Kinh tế, xã hội, thị trường, phân tích chính sách nhằm phát triển nông thôn bền vững
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Dịch vụ khoa học kỹ thuật

Trung tâm cung cấp những thông tin và sự hỗ trợ về chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động đào tạo, giáo dục và nghiên cứu; chủ trì các buổi hội thảo, hội nghị, thảo luận chuyên đề khoa học, xuất bản các báo cáo khoa học và các tài liệu mở rộng.

Quan hệ hợp tác

Trung tâm hợp tác với các cá nhân, Cơ quan và các Tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm. Trong đó, các hoạt động hợp tác sẽ được quản lý theo Luật Việt Nam và các quy tắc quốc tế đã được thừa nhận.

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp độc lập, trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. Trung tâm bao gồm các nhóm nghiên cứu đa ngành và liên ngành, được xây dựng trên cơ sở củng cố và phát triển. Nhóm nghiên cứu phát triển miền núi thuộc Bộ môn Sinh thái – Môi trường trước đây.

Trung tâm có tổ quản lý hành chính, hội đồng tư vấn khoa học và các nhóm nghiên cứu

  • Tổ quản lý hành chính;
 • Hội đồng tư vấn khoa học và ban biên tập;
 • Nhóm nghiên cứu phát triển hệ sinh thái nông nghiệp trên đất dốc;
 • Nhóm quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học;
 • Nhóm nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp ngoại ô, ngoại thành;
 • Nhóm tư vấn giáo dục và đánh giá tác động môi trường;
 • Nhóm nghiên cứu xã hội, kinh tế, thị trường và phân tích chính sách;
 • Nhóm nghiên cứu GIS/RS và phân tích không gian.