Dự ánVEGSYS

 • Cơ quan tài trợ:  UB Châu âu
 • Cơ quan điều phối:  Viện Nghiên cứu Kinh tế Nông nghiệp (LEI), ĐH Wageningen, Hà Lan
 • Thời gian dự án: 4 năm, kết thúc 12/2005 (http://www.vegsys.nl)

Đối tác:

 • Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • Viện Dinh dưỡng đất, Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • Trường CĐ Kinh tế và Nông nghiệp, Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • Viện BVTV, Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • ĐH Hannover, Đức
 • Alterra, ĐH Wageningen

Người dân đang đánh giá kết quả thí nghiệm “kiểm soát bệnh sưng rễ trên cải đông dư” ở thôn Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Mục tiêu dự án

Mục đích chung của dự án là nhằm đóng góp vào việc phát triển các hệ thống sản xuất rau qui mô nông hộ tại ĐBSH Việt Nam trên cơ sở không làm tổn hại đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để đạt được mục tiêu này, các công nghệ cải tiến cho sản xuất rau sẽ được phát triển thông qua việc sử dụng một tổ hợp các thí nghiệm và thử nghiệm ngoài đồng ruộng với sự tham gia của người dân.

Cụ thể, dự án nhằm:

 1. Xác định và phân tích các trở ngại và khó khăn về mặt kinh tế và sinh học đến hiệu quả và tính bền vững của các hệ sản xuất rau qui mô nhỏ
 2. Phát triển và kiểm nghiệm các kỹ thuật quản lý dịch hại ở các hệ sản xuất rau nhằm tăng tính hiệu quả và giảm các tác động xấu đến môi trường
 3. Phát triển và kiểm nghiệm các kỹ thuật quản lý dinh dưỡng đất ở các hệ sản xuất rau này
 4. Xác định các chiến lược thị trường nhằm tăng lợi ích cho người sản xuất rau
 5. Phổ biến kết quả nghiên cứu đến số đông người dân và các nhà hoạch định chính sách, tăng cường việc ứng dụng các công nghệ sản xuất phù hợp.

Người dân đang đánh giá kết quả thí nghiệm “kiểm soát bọ trĩ trên bí xanh” ở thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội


Tags:

Share this post