Diễn đàn vùng cao Việt Nam

I. Mục tiêu chung

Dự án nhằm mục đích tăng cường sự phát triển bền vững ở Vùng cao bằng cách liên kết các nhà nghiên cứu và cán bộ phát triển tại các trường đại học và cơ quan ở Việt Nam một cách đều đặn và thường xuyên trong các cuộc thảo luận trực tiếp, học hỏi sáng tạo, và thực hiện nghiên cứu hành động có sự tham gia về các vấn đề vùng cao.

II. Mục tiêu cụ thể

Xác định các nhà nghiên cứu vùng cao, lựa chọn họ làm thành viên của Diễn đàn, và duy trì sự tham gia của họ theo thời gian.
Tập trung Diễn đàn vào một số vấn đề chính như:
(i) Mở rộng các dự án nghiên cứu hành động cụ thể tại thực địa,
(ii) Quản lý tại cơ sở và quản trị hiệu quả tại địa phương về việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên,
(iii) kiến thức bản địa để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đa dạng vùng cao,
(iv) Nghiên cứu có thể ảnh hưởng quá trình ra quyết định như thế nào.

Xây dựng các dự án nghiên cứu thí điểm có liên quan nhằm tăng kiến thức phù hợp nhất để giảm nghèo vùng cao.
III. Cơ cấu và quản lý điều hành Diễn đàn

Việc quản lý điều hành Diễn đàn sẽ được thực hiện thông qua các Ban sau:
Ban quản lý và thúc đẩy Diễn đàn: Trong hai năm đầu, trường Đại học nông lâm Huế sẽ đóng vai trò điều phối vì Huế nằm ở trung tâm của cả nước về mặt địa lý và các địa bàn nghiên cứu của Trường tương đối thuận tiện cho việc đi lại. Ban quản lý Diễn đàn bao gồm các thúc đẩy viên từ năm đơn vị tham gia cùng với một đại diên không tham gia bỏ phiếu của Quỹ Ford. Ban này sẽ:

Ra quyết định về việc phát triển mạng và Internet cho Diễn đàn và gợi ý một số chủ đề thảo luận, ví dụ như kiến thức bản địa, nông nghiệp và đa dạng sinh học, nông trường, quản lý phân tâm và quản trị địa phương và quản lý tài nguyên tại vùng lưu vực, và khởi xướng các cuộc thảo luận trên mạng về những chủ đề này.
Điều hành các cuộc họp hàng năm.
Lập lịch cho các hội thảo tập huấn dựa vào khuyến nghị của Ban nghiên cứu trẻ.
Nhận xét và lựa chọn các dự án nghiên cứu kết hợp để tài trợ giữa các đơn vị tham gia do Ban nghiên cứu trẻ đề cử.
Giám sát và đánh giá kết quả và tiến trình dự án dựa vào kết quả mong đợi trong phần V của đề nghị dự án cuối cùng.
Ban nghiên cứu trẻ của Diễn đàn: Ban nghiên cứu trẻ bao gồm một đại diện từ năm đơn vị tham gia sẽ thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng và đề nghị cho các chủ đề hội thảo từ năm đơn vị tham gia, thảo luận và ưu tiên hoá những chủ đề này và gửi danh sách những chủ đề ưu tiên cho Ban quản lý Diễn đàn để ra quyết định cuối cùng. Ban nghiên cứu trẻ cũng sẽ khuyến khích, thúc đẩy và ưu tiên hoá các đề nghị nghiên cứu và gửi cho Ban tuyển chọn để xem xét và phê duyệt dự án nghiên cứu.

IV. Hoạt động dự án

Thành lập một nhóm làm việc của Diễn đàn tại mỗi đơn vị tham gia.
Thiết lập mạng Diễn đàn vùng cao Việt Nam.
Thành lập Ban quản lý và Ban nghiên cứu trẻ của Diễn đàn.
Tập huấn ban đầu về sinh thái nông nghiệp
Các cuộc họp thường niên cho các thành viên trong Diễn đàn.
Hội thảo tập huấn
Nghiên cứu trẻ tiến hành các dự án nghiên cứu hành động có sự tham gia.
Xuất bản tài liệu
V. Kết quả và chỉ số

Việc thành lập và phát triển của một Diễn đàn mở cho mọi thành viên đăng ký tham dự từ năm đơn vị để trao đổi trực tiếp hoặc qua mạng về các vấn đề liên quan đến phát triển vùng cao, bằng chứng của việc này là các cuộc tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa các thành viên trong diễn đàn thông qua mạng, thư điện tử và Internet.
Chứng minh sự cộng tác giữa các đơn vị thông qua việc hoàn thành mọi hoạt động liên kết theo kế hoạch họp thường niên, hội thảo tập huấn, dự án nghiên cứu và chia sẻ tài liệu xuất bản.
Sự tham gia tích cực của các nghiên cứu trẻ trong các quyết định liên quan đến hội thảo tập huấn và dự án nghiên cứu nhỏ của Diễn đàn như đã nêu ở phần trên.
Diễn đàn tập trung vào một số vấn đề và giải pháp quan trọng cho việc phát triển vùng cao thông qua quản lý tài nguyên bền vững. Các vấn đề này sẽ được các nhà nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu trẻ tìm hiểu sâu một cách có sự tham gia và trình bày một cách thuyết phục tới các nhà hoạch định chính sách.
Trong khuôn khổ dự an, Trung tâm sinh thái Nông nghiệp tham gia 2 đề tài:

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá tác động của chính sách giao đất giao rừng đến sự thay đổi sử dụng đất tại lưu vực Sông Cả (Xem chi tiết)
Các yếu tố ảnh hưởng đến người dân áp dụng canh tác Nông lâm kết hợp ở vùng núi phía bắc Việt nam: Trường hợp nghiên cứu tại xã Cao Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (Xem chi tiết)
Website: VUF – Diễn đàn vùng cao Việt Nam


Tags:

Share this post