Danh sách cán bộ nhân viên Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

Họ tên Chức vụ Email
Ban Giám Đc, hành chính
GS. TS. Trần Đức Viên (Giám Đốc) tdvien@vnua.edu.vn
TS. Phạm Văn Hội (Giám Đốc điều hành) phamhoi@gmail.com
CN. Tạ Thị Thanh Tú (Quản lý văn phòng) tttu@cares.org.vn
CN. Bùi Thanh Thủy (Kế toán) thanhthuy.hua17@gmail.com
KS. Dương Quang Khải (Quản trị mạng, vật tư) khaidq@gmail.com
Cán b nghiên cu
ThS. Nguyễn Đình Tiến tien1978@cares.org.vn
TS. Võ Hữu Công vohuucong@cares.org.vn
TS. Nông Hữu Dương duongnh@cares.org.vn
ThS. Phạm Tiến Đạt tiendat@cares.org.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh thanh@cares.org.vn
Ths. Lê Thị Thanh Phương ltphuong@cares.org.vn
ThS. Nguyễn Thị Hảo haont7@gmail.com
CN. Bùi Thị Thanh Huyền thanhhuyen.btth@gmail.com
CN. Trần Thị Lan Hương tlanhuong@cares.org.vn
Cán b kiêm nhim
TS. Ngô Thế Ân ntan@vnua.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Bích Yên ntbyen@vnua.edu.vn
TS. Đinh Thị Hải Vân haivandt@cares.org.vn
TS. Nguyễn Thị Thu Hà hanguyen@cares.org.vn
TS. Vũ Thị Thao songthao@cares.org.vn
ThS. Trần Nguyên Bằng trannguyenbang@cares.org.vn
CN. Lại Thị Phương Thảo thaofadaco@gmail.com